Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

”Så vælg i dag”

Fra Kristen Videnskabs Herold -25. januar 2019

Oprindeligt offentliggjort i The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany


Denne oversættelse af Mary Baker Eddys indvielsesbudskab ”’ Så vælg i dag’” er en gave fra Moderkirkens bestyrelse The Christian Science Board of Directors. Mary Baker Eddy er Opdageren og Grundlæggeren af Christian Science — Kristen Videnskab — forfatter til Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften og Pastor Emeritus i The First Church of Christ, Scientist, i Boston, USA. I 2014 blev hele den verdensomspændende familie af Kristen Videnskabs-studerende opfordret til at læse og grunde over budskabet i ”’ Så vælg i dag’” sammen med erklæringen: ”Jesus grundlagde sin kirke og hævdede sin mission på Kristushelbredelsens åndelige grundvold.” (Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, side 136).

”Så vælg i dag”

The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 3−6

Budskab fra Mary Baker Eddy i anledning af indvielsen af tilbygningen til Moderkirken, The Mother Church of Christ, Scientist, den 10. juni 1906.

Elskede Brødre: — Sandhedens guddommelige magt kræver, at man gør godt for at kunne demonstrere sandhed, og dette ikke kun i overensstemmelse med menneskeligt ønske, men med åndelig kraft. Apostelen Johannes skriver: ”Salige er de, som holder Hans bud, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.”Ifølge den engelske King James udgave af Bibelen. Tro uden gerninger, der som visne blade flyver for vinden på Zions øde sletter, kalder på reformatorer: ”Vis mig din tro gennem dine gerninger”.

Kristen Videnskab trækker sig ikke tilbage i ophøjet ensomhed; den er ikke en materiens lov eller en oversanselig form for religion, der kun helbreder de syge. Denne Videnskab er det guddommelige Sinds lov, en overbevisende indflydelse, en ufejlbarlig drivkraft og en altid nærværende hjælp. Dens nærvær er mærkbar, for den virker og virker klogt, idet den altid udfolder håbets, troens og forståelsens veje. Den er den højere kritik, det højere håb; og dens virkning på mennesket er hovedsaglig dette — at det gode, der er kommet ind i menneskets  liv,  tvinger det til, ved nærmere undersøgelse, at betragte som ægte, hvem det så end skyldes. En Kristen Videnskabs-studerende beviser sit kald. vælg idag!

Når man ved at miste troen på materie og synd finder Sandhedens ånd, så praktiserer man spontant den Gyldne RegelDen gyldne Regel: Derfor, alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem.... Matt. 7:12; og lydighed mod denne regel åndeliggør mennesket, for verdens meninger for eller imod kan ikke sætte den ud af kraft. Vellyst, uærlighed og synd gør den studerende uegnet, idet de udelukker udøvelsen eller den virkningsfulde undervisning af Kristen Videnskab, sandheden om menneskets væren. I Bibelen hedder det: ”Den, som ikke tager sit kors og følger efter mig, er mig ikke værd.” Ud fra dette — hvor mange følger Vejviseren? Vi følger kun Sandheden, hvis vi følger den oprigtigt, ydmygt, tålmodigt og åndeligt, idet vi velsigner såvel helgen som synder med den guddommelige Kærligheds surdej, som kvinden blandede ind i Kristendommen og lægevidenskaben.

En ægte Kristen Videnskabs-studerende elsker protestanter og katolikker, præster og læger – elsker alle, som elsker Gud, det gode; og han elsker sine fjender. Man vil opdage, at en sådan person, i stedet for at være i opposition, vil tjene både det medicinske fakultets og Kristendommens interesser, og de to trives sammen gennem den erfaring, at Sinds-kraften er god vilje mod menneskene. Ved sådan at udfolde karakterens ægte metal, vil jernet i den menneskelige natur ruste bort; ærlighed og retfærdighed karakteriserer den, der søger og finder Kristen Videnskab.

Stolthed over position eller magt er denne verdens fyrste, som ikke har nogen del i Kristus. Vor store Mester sagde: ”Hvis I ikke … bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget,” — retfærdighedens herredømme, det godes herlighed, der helbreder den syge og frelser den syndige. Mit ophøjede håb må vare ved. Ære være dig, du Gud, både høj og nær.

Alt det, der ikke er guddommeligt naturligt og ikke viser sig at være sandt i etik, filosofi eller religion, stammer ikke fra Gud, men har sin oprindelse i de dødeliges sind. Det er ifølge den bibelske allegori i Adam-drømmen, at mennesket antages at komme fra støv og kvinden fra mandens ribben — ægteskab synonymt med legaliseret vellyst og sansernes afkom deres brødres mordere!

Fuldstændig adskilt fra denne dødelige drøm, denne sansernes illusion og bedrag, kommer Kristen Videnskab for at åbenbare mennesket som Guds billede, Hans idé, sameksisterende med Ham — Gud, der giver alt og mennesket, der har alt, som Gud giver. Hvorfra kom da skabelsen af materie, synd og død, dødelig stolthed og magt, prestige eller privilegier? Det første af De ti Bud: ”Du må ikke have andre guder end mig”, og Den gyldne Regel* er Kristen Videnskabs alt-i-alt. De er den åndelige idealisme og realisme, som, når det bliver erkendt, udgør en Kristen Videnskabsmand, helbreder de syge, omvender synderen og berøver graven dens sejr. Den åndelige forståelse, der demonstrerer Kristen Videnskab, sætter den hengivne kristen-videnskabsmand i stand til at tilbede, ikke en ukendt Gud, men Ham, hvem blot en delvis forståelse af vil få os til fortsat at elske endnu mere og tjene bedre.

I elskede, jeg er ikke personligt hos jer til denne mindeværdige indvielse og kommunion, men jeg er med jer ”i ånd og sandhed”, idet jeg kærligt takker for jeres generøsitet og troskab og siger egentlig med profetens ord: Fortsæt med at vælge, hvem I vil tjene.

Hvis mennesker glemmer Den gyldne Regel og giver efter for synd, kan de ikke tjene Gud; de kan ikke demonstrere det guddommelige Sinds almagt, som helbreder den syge og synderen. Menneskelig vilje kan hypnotisere og vildlede mennesket, guddommelig visdom aldrig. At acceptere svig og bedrag er som en sigtet, der argumenterer til fordel for sagsøgeren med henblik på en afgørelse, som han ved, vil blive vendt imod ham selv.

Vi kan ikke tjene to herrer. Elsker vi Gud over alt andet? Er vi ærlige, retfærdige og trofaste? Er vi tro mod os selv? ”Gud lader sig ikke spotte! thi hvad et menneske sår, det skal han også høste.” At holde fast ved vores uselviske bedre jeg er evigt at gøre op med kødets lyst, det menneskelige livs uretfærdigheder, fristeren og fristelsen, fordømmelsens smil og bedrag. Når vi har overvundet synden i alle dens former, vil nogen måske håne os og forfølge os, og vi skal glæde os: ”for stor er [vores] løn i himlen.”

I har dygtigt og klogt sørget for et prægtigt tempel til The Mother Church of Christ, Scientist, hvor man kan gå ind og bede. Det har gjort stort indtryk på mig og opmuntret mig, og jeg takker jer dybt for dette bevis på jeres fremskridt, enhed og kærlighed. Moderkirkens beskedne bygning begyndte med korset; dens storslåede tilbygning er kronen. Jeres Leders værelse vil fortsat befinde sig i den oprindelige bygning, som tegn på de spædes lovsang og ordet, der udgår af Guds mund. Dens kronede kulmination hæver sig til et mentalt monument, en overbygning højt over det, som mennesker kan udrette, nemlig hvad der udgår fra deres hjerter og giver en åndelig betydning til det materielle — godhedens hurtighed, skønhed og opfyldelse. Jeg tror, at denne kirke er den bygning på jorden, som bedst bebuder selvfornægtelse, håb og tro; kærlighed, der fanger et glimt af herligheden.


“Choose Ye”

Message from Mary Baker Eddy on the occasion of the Dedication of the Extension of The Mother Church of Christ, Scientist, June 10, 1906

My Beloved Brethren: — The divine might of Truth demands well-doing in order to demonstrate truth, and this not alone in accord with human desire but with spiritual power. St. John writes: “Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.” The sear leaves of faith without works, scattered abroad in Zion’s waste places, appeal to reformers, “Show me thy faith by thy works.”

Christian Science is not a dweller apart in royal solitude; it is not a law of matter, nor a transcendentalism that heals only the sick. This Science is a law of divine Mind, a persuasive animus, an unerring impetus, an ever-present help. Its presence is felt, for it acts and acts wisely, always unfolding the highway of hope, faith, understanding. It is the higher criticism, the higher hope; and its effect on man is mainly this — that the good which has come into his life, examination compels him to think genuine, whoever did it. A Christian Scientist verifies his calling. Choose ye! 

When, by losing his faith in matter and sin, one finds the spirit of Truth, then he practises the Golden Rule spontaneously; and obedience to this rule spiritualizes man, for the world’s nolens volens cannot enthrall it. Lust, dishonesty, sin, disable the student; they preclude the practice or efficient teaching of Christian Science, the truth of man’s being. The Scripture reads: “He that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.” On this basis, how many are following the Way-shower? We follow Truth only as we follow truly, meekly, patiently, spiritually, blessing saint and sinner with the leaven of divine Love which woman has put into Christendom and medicine. 

A genuine Christian Scientist loves Protestant and Catholic, D.D. and M.D., — loves all who love God, good; and he loves his enemies. It will be found that, instead of opposing, such an individual subserves the interests of both medical faculty and Christianity, and they thrive together, learning that Mind-power is good will towards men. Thus unfolding the true metal in character, the iron in human nature rusts away; honesty and justice characterize the seeker and finder of Christian Science. The pride of place or power is the prince of this world that hath nothing in Christ. Our great Master said: “Except ye . . . become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven,” — the reign of righteousness, the glory of good, healing the sick and saving the sinner. The height of my hope must remain. Glory be to Thee, Thou God most high and nigh. 

Whatever is not divinely natural and demonstrably true, in ethics, philosophy, or religion, is not of God but originates in the minds of mortals. It is the Adam-dream according to the Scriptural allegory, in which man is supposed to start from dust and woman to be the outcome of man’s rib, — marriage synonymous with legalized lust, and the offspring of sense the murderers of their brothers!

Wholly apart from this mortal dream, this illusion and delusion of sense, Christian Science comes to reveal man as God’s image, His idea, coexistent with Him — God giving all and man having all that God gives. Whence, then, came the creation of matter, sin, and death, mortal pride and power, prestige or privilege? The First Commandment of the Hebrew Decalogue, “Thou shalt have no other gods before me,” and the Golden Rule are the all-in-all of Christian Science. They are the spiritual idealism and realism which, when realized, constitute a Christian Scientist, heal the sick, reform the sinner, and rob the grave of its victory. The spiritual understanding which demonstrates Christian Science, enables the devout Scientist to worship, not an unknown God, but Him whom, understanding even in part, he continues to love more and to serve better.

Beloved, I am not with you in propria persona at this memorable dedication and communion season, but I am with you “in spirit and in truth,” lovingly thanking your generosity and fidelity, and saying virtually what the prophet said: Continue to choose whom ye will serve.

Forgetting the Golden Rule and indulging sin, men cannot serve God; they cannot demonstrate the omnipotence of divine Mind that heals the sick and the sinner. Human will may mesmerize and mislead man; divine wisdom, never. Indulging deceit is like the defendant arguing for the plaintiff in favor of a decision which the defendant knows will be turned against himself.

We cannot serve two masters. Do we love God supremely? Are we honest, just, faithful? Are we true to ourselves? “God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.” To abide in our unselfed better self is to be done forever with the sins of the flesh, the wrongs of human life, the tempter and temptation, the smile and deceit of damnation. When we have overcome sin in all its forms, men may revile us and despitefully use us, and we shall rejoice, “for great is [our] reward in heaven.” 

You have dexterously and wisely provided for The Mother Church of Christ, Scientist, a magnificent temple wherein to enter and pray. Greatly impressed and encouraged thereby, deeply do I thank you for this proof of your progress, unity, and love. The modest edifice of The Mother Church of Christ, Scientist, began with the cross; its excelsior extension is the crown. The room of your Leader remains in the beginning of this edifice, evidencing the praise of babes and the word which proceedeth out of the mouth of God. Its crowning ultimate rises to a mental monument, a superstructure high above the work of men’s hands, even the outcome of their hearts, giving to the material a spiritual significance — the speed, beauty, and achievements of goodness. Methinks this church is the one edifice on earth which most prefigures self-abnegation, hope, faith; love catching a glimpse of glory.


© 2014 The Christian Science Board of Directors Genoptrykt med tilladelse fra Kristen Videnskabs Bestyrelse i Boston. Der kan uddeles op til 100 gratis fotokopier af denne artikel, såfremt der ikke foretages ændringer. For tilladelse til at gøre brug af den til andet formål, vær venlig at kontakte copyright@csps.com Bibelcitaterne stammer fra den autoriserede udgave fra 1931 og 1948, udgivet af Det danske Bibelselskab i København.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.