Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Placebovirkningen - intet mysterium

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. januar 2010

Christian Science Sentinel, October 5, 2009


Der er på det sidste rettet en del opmærksomhed på begrebet placebo. Placeboer er inaktive stoffer uden medicinsk værdi, såsom sukkerpiller, og er fortrinsvis benyttet under kontrollerede eksperimenter for at måle virksomhedsgraden af andre stoffer, såsom droger, der menes at besidde medicinsk værdi.

”Placeboer er ved at blive mere effektive. Medicinalindustrien er desparat for at få at vide hvorfor” – således titlen på en artikel fra Hacker News (24. aug. 2009). Den beretter om tilbagetrækningen af en højt udråbt ny droge, når den ikke klarede sig bedre end placeboen. Blandt andet hed det: ”Det faktum, at det at tage et falsk medikament, kan kraftigt forbedre nogle menneskers helse – den såkaldte placeboeffekt – er længe blevet anset som en ydmygelse for den seriøse udøvelse af farmakologien.”

En anden artikel, af Michael Masnick i Techdirt (3. sept. 2009) har som overskrift: ”Placeboeffekten: Ting, som Pharma foretrækker, at du ikke bekymrer dig om.” Artiklen forklarer, at placebovirkningens resultater synes at være ved at tage til i styrke, og at drogefabrikanterne tilsyneladende tilbageholder væsentlige data fra deres forskning af placeboer.

Opdageren af Kristen Videnskab, Mary Baker Eddy, sloges med lignende spørgsmål. Nogle af hendes tidlige eksperimenter havde et sådant fokus. En tid lang, inden hun opdagede Sindets Videnskab [Videnskaben om Sind], praktiserede hun med held homøopati. I denne behandlingsmåde, der anvendes den dag i dag, bruges en meget høj fortynding af stoffer, der menes at have medicinsk virkning. Idet hun benyttede sig af det redaktionelle ”vi,” forklarede hun: ” Vi har fortyndet et gran akonitin, indtil det ikke længere var akonitin, derefter dryppet en enkelt dråbe af denne uskadelige opløsning i et glas vand, og ved at give en teskefuld af dette vand hver halve time har vi helbredt feber på begyndelsesstadiet. Den højeste fortynding, vi nogen sinde er nået til, fremkom ved at lade medikamentet helt ude af betragtning og kun anvende mælkesukker; og med denne originale dosis har vi helbredt et kronisk tilfælde af vattersot” (Kristen Helbreden, s. 12).

Disse eksperimenter førte Eddy til dybere overvejelser. Hun nåede frem til at indse, at helbredelserne ikke var bevirket af droger, selv i koncentreret form. I hvert eneste tilfælde blev virkningerne frembragt af troen, som læger, sygeplejersker, patienter, familier og et flertal af offentlige meninger havde på dem. En grundlæggende fejl hos drogefabrikanter har været at antage, at kemiens såkaldte love kontrollerer legemet. Udadtil er det tilsyneladende tilfældet. Men placeboeffekten fremprovokerer en voksende anerkendelse af, at dette ikke virkelig er tilfældet, at en [eller anden] dybere påvirkning opererer i det menneskelige system for at styre det. Der er endnu ikke udbredt forståelse for, hvad denne påvirkning er. Men det kan ikke forblive skjult; og gennem dets egne forskning, tiltagende ærlighed og gennemsigtighed, skubber selve den medicinske verden på for at opnå det helt rigtige svar.    

Også Mary Baker Eddy søgte ihærdigt efter dybere svar. Hendes eksperimenter og indsigter førte hende til sidst dertil, at det gik op for hende, at det, hun benævnte dødeligt sind, eller menneskers overbevisninger bygget på de fem sansers vidnesbyrd, er det, der styrer legemet. Med andre ord, det, som vi gemmer i tanken eller tror på, bestemmer,  hvad vi gør og hvordan, vi føler os. Bibelen siger: ”Som man tænker i sit hjerte, sådan er han” (Ordsprogenes Bog, efter engelsk oversættelse). Historiens mesterhelbreder, Kristus Jesus, beskrev dette styre gennem en enkel lignelse. Han sagde, at du må binde den stærke mand, før du kan lægge hans hus øde (se Markus-Evangeliet 3:27). Fortolket åndeligt kunne hans ord have betydet, at vi må binde eller styre dødelige tanker eller vor styrende bevidsthed, før vi kan fjerne deres virkninger på vores liv. Det ubestridelige faktum er, at den menneskelige tanke styrer legemet, ikke kemikalier eller deres formodede love.

Men denne forklaring rejser et andet spørgsmål: Hvad styrer dødeligt sind eller menneskelig tænkning så sygdom forhindres eller kureres?

Svaret på dette spørgsmål rummer i højeste grad en velsignelse for menneskeheden. Det betyder at en løsning på al menneskelig lidelse er fundet.

Kristen Videnskab åbenbarer, at Gud, guddommeligt Sind, i virkeligheden styrer mennesket og kan ”binde den stærke” i hvert eneste tilfælde. Den viser, at Gud, guddommelig Kærlighed, alene sørger for mennesket. Den viser mennesket som Guds højeste og dyrebareste skabning og forklarer, at denne sandhed om mennesket er Kristus-idéen, som Jesus lærte og ofte omtalte som ”mig,” ”jeg,” og ”mig selv.” Ikke alene præsenterer Kristen Videnskab alle disse dybe sandheder; den forklarer tillige deres betydning. Som udslag af Mary Baker Eddys forståelse, forlod hun medicinering af enhver art og sluttede sig til den åndelige metode, som hun kaldte Kristen Videnskab. Som afslutning på ovenstående citat om homøopati, skrev hun: ”Efter disse eksperimenter kan man ikke undre sig over, at vi helt og holdent udelod den imaginære medicin og ærligt anvendte Sind som det eneste helbredende Princip.”

Denne opdagelse vækker også modstand. Det er tydeligt for enhver, der ærligt læser Bibelen, at Jesu liv og lære vakte intens misundelse, endda ondskabsfuldhed. Men han fandt i Guds althed vejen til at overvinde de triste reaktioner; og Kristen-Videnskabs-studerende finder deres sikkerhed i hans lære. Han lærte: ”Elsk jeres fjender, gør godt imod dem, som hader jer; velsign dem, som forbander jer, og bed for dem, som mishandler jer” (Lukas-Evangeliet 6:27, 28). Interessen for placeboeffekten bevirker, at man bliver mere klar over grunden til at disse ubehagelige ting kommer til udtryk, - til stor gavn for menneskeheden. 

Ét spørgsmål trænger sig dog på i artiklerne citeret ovenfor: Hvorfor er placeboer tiltagende virksomme?

Det er for tiden måske ikke muligt at kende til alle de mentale påvirkninger, der forårsager bestemte menneskelige virkninger. Én påvirkning er den udbredte antagelse om, at medicin er til stor gavn for menneskeracen. At godtage denne antagelse finder nogle tænkere udfordrende. Og i dette tilfælde synes det muligt, at nyhedsmedierne, personlige erfaringer, afsløringer offentliggjort af læger, blotlæggelse af sammensværgelser mellem drogefabrikanter og selv de mest respekterede læger og akademiske forskningslaboratorier, har medvirket til at mindske offentlig tillid til traditionelle kemibaserede droger og til at forøge offentlighedens grundlæggende tillid til medicinfrie helbredelser.                                                           

Nogle bemærker nu tydeligt, at et stort røre er undervejs i menneskehedens kollektive tænkning. Ved den milde, omsorgsfulde, men stærke påvirkning af en mere åndelig opfattelse af Gud og mennesket, som Kristen Videnskab lærer, er menneskeheden ved at vågne op til sin medfødte tillid til åndelig omsorg som den mest effektive løsning på menneskelige problemer, indbefattet de helserelaterede. Mere udbredt interesse for placeboeffekten er et tegn på dette røre. Enhver demonstration af helbredelse ved bøn og behandling i Kristen Videnskab støtter stille og kærligt menneskehedens dybfølte længsel og uundgåelige opvågnen. Ingen helbredelse er ubetydelig. Hver eneste gennembryder verdens modstand og taler direkte til menneskehedens hjerte - en Kærlighedens fremmarch, der ikke kan holdes tilbage. 


Tom Black er Kristen Videnskabs praktiserende og lærer bosat i Boston, Massachusetts, USA.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.